Back to Menu page
      

Att inte kunna tala är inte detsamma
som att inte ha något att säga

Afasiförbundet I Sverige - har något att säga dig -

Det här är Afasi

Afasi är en samlingsbeteckning för skador på språkcentra som uppstår efter en hjärnskada, oftast stroke och kan drabba människor i alla åldrar. Varje år drabbas ca 12.000 personer i vårt land av afasi. Av dessa är ca 4.000 personer i yrkesverksam ålder.

Den som har afasi har varierande svårigheter i att förstå, kunna tala, läsa och/eller skriva. Räkneförmågan kan också påverkas.

Det är inte ovanligt att personer med afasi drabbas av nedstämdhet. Många blir trötta och kan få svårt att minnas. Andra har svårt att koncentrera sig.

Därför bildades Afasiförbundet

Förbundet bildades 1981 för att skapa möjligheter för människor med afasi och deras anhöriga att träffa andra i samma situation och därmed förbättra de sociala kontakterna.

Redan då var det en viktig uppgift för förbundet att på olika sätt tillvarata medlemmarnas intressen inom olika samhällsområden.

Det här gör vi

Opinionsbildning

Förbundet arbetar kontinuerligt med att påverka politiker och beslutsfattare i frågor som berör personer med afasi, grav språkstörning och deras närstående.

En fråga som förbundet driver är att det utbildas fler logopeder med speciell inriktning mot afasi.

Mötesplats Afasi

Prova På Rumsverksamheten i våra lokal- och länsföreningar utgör en viktig del i vår grundverksamhet. I dessa rum kan människor med afasi träffas för att i datormiljö träna att både behålla och utveckla sin kommunikationsförmåga.

PPR kommer successivt att utvecklas till mötesplatser för människor med afasi så att fler möjligheter till olika kontakter skapas och underlättas.

Information

Att sprida information om vad afasi är vad det innebär att leva med afasi och vilken verksamhet som bedrivs inom förrbundet är viktigt.

Till allmänheten sprids informationen via broschyrer, utställningar och på vår hemsida,

www.afasi.se

Våra medlemmar får information via vår tidning Afasi Nytt.

Föreningsverksamhet

Vår verksamhet bygger på en aktiv medverkan från våra medlemmar och 72 föreningar runt om i landet. Det erbjuder ett varierande utbud av olika aktiviteter.

Det här är vi

Förbundets mårke

Som de flesta andra ideella organisationer har även Afasiförbundet en egen logotyp. Den tjänar som ett igenkänningsmärke.

Nårståendegrupp

Förbundets verksamhet är i många avseende beroende av ett engagemang från närstående. För att uppmärksamma deras situationen finns inom förbundet en närståendegrupp.

Yngreverksamhet

Förbundet har liksom många andra handikappförbund svårt att rekrytera yngre medlemmar. För att råda bot på detta har förbulndet beslutat att profilera yngre-verksamheten.

Talknuten

Talknuten är Afasiförbundets föräldraförening med syfte att synliggöra barn med grav språkstörning och deras föräldrars behov av stöd.

Det här vill vi

Den som drabbas av afasi har idag mycket svårt att få den rehabilitering som behövs. Behovet är oftast livslångt. Förbundet har arbetat fram en egen rehabiliteringsmodell, som bland annat innehåller följande:

I akutskedet

Alla sjukhus skall ha en särskild strokeenhet

Helhetssyn skall prägla behandlingen

Rätt till en säker diagnos

Vid utskrivning

Rehabiliteringsplan

Kontinuerlig språklig rehabilitering

Rätt till information

Fortsatt rehabilitering

Samarbete mellan samhällets olika aktörer

Fortsatt språklig rehabilitering

Träning i Prova På Rum och Mötesplats Afasi

Så här stödjer Du oss

Det bästa sättet som Du kan stödja förbundet och vår verksamhet är att bli medlem. Det gäller oavsett om Du själv har drabbats av afasi eller annan språkstörning, om du är närstående eller om du bara vill vara en stödjande medlem. Du kan också ge ett bidrag till Afasifonden Pg 23 37 56-6

Så här når du oss!


Du kan besöka oss på i Stockholm


Afasiförbundet i Sverige

Kampementsgatan 14

115 38 Stockholm


Du kan ringa eller faxa till oss på

Telefon 08-54 56 63 60

Fax 08-54 56 63 79


Du kan e-posta till oss på

info@afasi.se


Du hittar mer information på

www.afasi.se


Du kan besöka oss på i Göteborg


Afasiföreningen i Göteborg

Vegahusen, Vegagatan 55

413 11 Göteborg


Du kan ringa eller faxa till oss på

Telefon 031-12 17 06


Du kan e-posta till oss på

afasigbg@telia.com


Du hittar mer information på

www.afasigbg.com